ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ


α. ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Gunite)

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (shotcrete ή gunite) είναι σκυρόδεμα λεπτής διαβάθμισης αδρανών που σκυροδετείται με εκτόξευση. Η εφαρμογή του απαιτεί πάντα, ειδικό εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η ευρέως διαδεδομένη χρήση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στις επισκευές – ενισχύσεις κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος ή ακόμα και κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία οφείλεται κυρίως στα παρακάτω χαρακτηριστικά του:

  • Έχει υψηλή θλιπτική αντοχή επειδή ο υδατοσυντελεστής Ν/Τ είναι χαμηλός κι επειδή επιτυγχάνεται υψηλή συμπύκνωση λόγω της μεγάλης ταχύτητας εκτόξευσης.
  • Η μεγάλη ταχύτητα εκτόξευσης παρέχει δυνατότητα πολύ καλής πρόσφυσης με το υλικό βάσης. Οι διαστάσεις των κόκκων των αδρανών παρέχουν μεγάλη ικανότητα διείσδυσης μέσα στις μικροανωμαλίες της επιφάνειας βάσης.
  • Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα αυτοστηρίζεται, δηλαδή δεν απαιτείται ξυλότυπος, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στο κάτω μέρος οριζόντιων στοιχείων σε στρώσεις πάχους μέχρι και 50mm.
  • Η εγκατάσταση είναι κινητή και σε συνδυασμό με το είδος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται επιτρέπει τη σκυροδέτηση σε δύσκολες και δυσπρόσιτες θέσεις. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί ότι ‘’ αν υπάρχει χώρος για έναν άνθρωπο κι ένα λάστιχο, μπορούμε να σκυροδετήσουμε’’.

β. ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (Ανθρακοϋφάσματα, Υαλοϋφάσματα)


Τα σύνθετα υλικά (ανθρακοϋφάσματα, υαλοϋφάσματα) αποτελούνται από συνδυασμό ινών, άνθρακα ή υάλου, πλεγμένες σε ύφασμα με εποξειδική ρητίνη.

Ο προσανατολισμός των ινών πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να παραλαμβάνει εφελκυστικές δυνάμεις.

Είναι νέα τεχνική ενίσχυσης – αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας κατασκευών από σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία.

 


γ. ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ


Τεχνική σφράγισης ρωγμών με εποξειδικά υλικά σε σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα σε τοιχοποιία.


 

 

 


δ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΑΝΔΥΕΣ


Δραστηριότητες

  • ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  • ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
  • ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ
  • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  • ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ