ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.),  η στατική τεκμηρίωση και η διερεύνηση του υφιστάμενου δομήματος αποτελεί βασική αρχή για την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό μιας κατασκευής. Με τα σύγχρονα όργανα μη καταστροφικών ελέγχων που διαθέτουμε, καθώς και την εικοσαετή εμπειρία μας στον χώρο των ελέγχων του φέροντος οργανισμού, είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους που απαιτεί ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., προσδιορίζοντας τις υπάρχουσες παραμέτρους και συνθήκες της κατασκευής (πραγματική κατάσταση), ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λύση για τον τύπο ενίσχυσης που θα εφαρμοστεί.

 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

      1) Η Εκτίμηση της Αντοχής Σκυροδέματος με Έμμεσες Μη Καταστροφικές Μεθόδους
 1. 2
  ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟ
 2. 1
  ΕΞΟΛΚΕΑΣ
 3. 3
  ΥΠΕΡΗΧΟΣ
 4. 4
  ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ
 • Με χρήση κρουσιμέτρου: Μετρούνται οι αναπηδήσεις της σφύρας του κρουσιμέτρου στην επιφάνεια του σκυροδέματος και λαμβάνεται ο μέσος όρος των μετρήσεων απο την οποία εκτιμάται επιφανειακή αντοχή του σκυροδέματος.
 • Με χρήση εξολκέα: Πρότυπος ήλος εξολκεύεται με ειδικό εξολκέα (HILTI tester) ο οποίος φέρει δυναμόμετρο. Μετράται η δύναμη εξολκεύσεως, η οποία ανάγεται σε θλιπτική αντοχή σκυροδέματος.
 • Με χρήση υπερηχογράφου: Μετράται η ταχύτητα μετάδοσης των διαμήκων κυμάτων του ήχου εντός της μάζας του σκυροδέματος. Με τη μέθοδο αυτή ελέγχεται η ομοιομορφία και η σχετική κατασταση  του σκυροδέματος, η ύπαρξη ρωγμών και το εύρος αυτών, καθώς και ο προσδιορισμός του πάχους της ασβεστοποιημένης ζώνης σκυροδέματος επηρεασμένο από φωτιά.
 • Ελεγχος ενανθρακωμένης ζώνης του σκυροδέματος: Η μέθοδος πραγματοποιείται με ψεκασμό διαλείμματος φαινολοφθαλεϊνης σε δοκίμια σκυροδέματος.
Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος προσδιορίζεται από το συνδυασμό των αποτελεσμάτων των τριών μεθόδων (κρουσίμετρο, εξολκέας, υπερηχος) λαμβάνοντας υπόψιν τις τυπικές αποκλίσεις τους.

 • Εργαστηριακός Ελεγχος σκυροδέματος με πυρηνοληψία: Η πυρηνοληψία πραγματοποιείται με την αδιατάρακτη διάτρηση και αποκοπή κυλινδρικού δοκιμίου σκυροδέματος με  χρήση καροτιέρας. Τα δοκίμια – καρότα καταλήγουν σε πιστοποιημένα εργαστήρια δοκιμών θραύσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο εργαστηριακός έλεγχος, που αφορά τον προσδιορισμό αντοχής σε θλίψη , το πάχος ενανθράκωσης, τον προσδιορισμό μάζας και φαινόμενου βάρους του σκυροδέματος, την εύρεση του μέτρου ελαστικότητας και του λόγου Poisson.
 1. ΘΡΑΥΣΗ ΠΥΡΗΝΑ
 2. ΚΑΠΕΛΩΜΑ ΠΥΡΗΝΑ
 3. ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΛΑΚΑΣ
 4. ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ
 • Εργαστηριακοί Έλεγχοι Σιδηροπλισμού: Εργαστηριακός έλεγχος Προσδιορισμού των μηχανικών χαρακτηριστικών του χάλυβα (όριο διαρροής, εφελκυστική αντοχή, κλπ).
Με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μετρήσεων του σκυροδέματος πραγματοποιείται  βαθμονόμηση των αποτελεσμάτων των έμμεσων μη καταστροφικών μετρήσεων.


     
 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ

Με τον ανιχνευτή – Ferroscan PS200 HILTI είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης, του βάθους και της διατομής των ράβδων σιδηροπλισμών σε φέροντα στοιχεία. Η μέτρηση βασίζεται στην ανάκλαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από τους υφιστάμενους σιδηροπλισμούς . Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα παράγονται από τον σαρωτή-πομποδέκτη, ο οποίος κινείται σε επίπεδη επιφάνεια οπλισμένου σκυροδέματος. Ο σαρωτής αποθηκεύει τα δεδομένα της σάρωσης και τα μεταφέρει υπέρυθρα στην οθόνη-καταγραφέα έχοντας άμεσα, επιτόπου στο έργο την απεικόνιση - μαγνητογραφία των σιδηροπλισμών. Ο ανιχνευτής  Ferroscan PS200 HILTI έχει την δυνατότητα να καταγράψει επιφάνειες  οπλισμένου σκυροδέματος έως 180x180 εκ..

 1. ΛΗΨΗ ΜΑΓΝΗΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 2. ΠΑΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
 3. ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ ΔΟΚΟΥ
 4. ΤΕΤΡΑΕΡΕΙΣΤΗ ΠΛΑΚΑ ZOELLNER

Δραστηριότητες

 • ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 • ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
 • ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ
 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 • ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ